+90 216 360 26 32

info@progeldanismanlik.com

istasyon cad. ikinci orta sok.

No:31 D:2 Göztepe/İstanbul

işletmemiz

Hayvan Dostudur

Hizmetlerimiz

ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Uluslar arası alanda yönetim şeklinizin kalite standartlarına uygun olmasını sağlayan sistemsel yaklaşımdır. Özellikle kurumsallaşma hedefi olan firmalara zemin hazırlayan, müşteri memnuniyetini temel alarak, kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirmeyi, “Yaptığını Yaz, Yazdığını Yap” sloganıyla, toplam kalite sistemini kurmak ve uygulamaktır.


Neden ISO 9001:2015?

Problemler daha hızlı çözülür, hata kaynakları tespit edilerek tekrarı önlenir.
Tüm personel müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ve bunları karşılamak için kendisine düşen görevi bilir.
Tüm personel kuruluşun başarısı için bölümler arası çalışmalar yapmaya isteklidir.
Müşterilerden gelen geri bildirimleri, iyileştirme fırsatı olarak kullanmak için etkin bir sistem vardır.
Faaliyetler daha sağlıklı planlanır ve kaynaklar daha verimli kullanılır.
Rekabetin çok yüksek olduğu günümüz pazar ortamında hayatta kalmak isteyen Kurumların birincil politikaları müşteriye kalite güvencesi vermek olmalıdır. Bu güvenceyi verecek en iyi araç etkin bir şekilde işleyen Kalite Yönetim Sistemidir.
İşletmelerin ana gücü sadece sermaye ve teknoloji ile sağlanamaz, insan kaynakları ve yönetim’in ortak hedefler için birleşmesi gerekir.
Rekabet üstünlüğü sağlar.
Karlılığı ve verimliliği arttırır.
Maliyetleri azaltır.
Etkin bir yönetim sağlar.
Müşteriler gözünde firma imajı yükseltilir.


ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevreye ve insan sağlığına zarar verici madde ya da hammaddelerin yerine, ürünün kullanılma süresi boyunca, zararlı etkilerden arındırılmasını hedefleyen ve bu konuda tüketicinin bilinçlenmesini sağlayan sistemdir.


Neden ISO 14001?

Çevrenin korunması sağlanır.
Rekabet şansını arttırır.
Yasalara ve yönetmeliklere uygunluğunu ifade eder.
Halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve kamuoyunun güveninin kazanılmasını sağlar.
Verimliliği arttırır.
İç ve dış performansı arttırırır.
Çevresel riskleri azaltır.


OHSAS 18001 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını en aza indirmeyi amaçlayan bir sistemdir. İş güvenliği ile ilgili şartları yerine getirmek isteyen tüm firmalarda, sistemin rahatlıkla kurulmasını sağlar.


Neden OHSAS 18001?

OHSAS 18001 İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.

Yönetimin, çalışanların sağlığına yönelik taahhüdünün sağlandığını gösterir.
Motivasyon ve katılımı arttırarak dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltır.
İş yerlerinde riskli çalışma noktalarını belirleyerek iş kazalarını önler.
Tehlike ve kritik kontrol noktalarını belirleyerek iş hastalıklarını önler.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri ile personeli bilinçlendirerek tüm kazaları önler.


ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM STANDARDI

ISO 22000, diğer HACCP standartları gibi, gıda zincirindeki potansiyel tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi için ön koşul programlarına ek olarak tehlike analizi yapıldıktan sonra kritik kontrol noktalarının belirlenmesini ve izlenmesini, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesini içermektedir. Böylelikle son ürünlerdeki gıda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.
Dünyada HACCP sistemi ile ilgili değişik yaklaşımlar olması Codex kuralları dahil bunların hiçbirinin uluslar arası alanda yaygın kabul görmemesi sonucunu doğurmuştur. ISO Working Group tarafından oluşturulan ISO 22000 standardı bu boşluğu doldurmaya yönelik hazırlanmıştır.


Neden ISO 22000?

ISO 22000 uluslararası bir standarttır ve gıda zinciri içerisindeki çiftçiden/üreticiden başlayarak catering, nakliye,depolama hizmetine kadar ambalaj dahil tüm bileşenlerin Gıda Güvenliği sistemini kapsamaktadır.

HACCP belgeli firmalar kolaylıkla ISO 22000 belgesine geçiş yapabileceklerdir.
Uluslararası HACCP kavramı ile uyumludur.
Bilime dayanan ve sistematik olan bu sistem, gıda güvenliğinin garanti edilmesinin kontrolü için spesifik tehlikeleri tespit etmekte ve önlemektedir.
ISO 22000:2005 sisteminin temeli önlemeye dayanmaktadır ve bu sistem son ürünün kontrol edilmesi ve denenmesi yöntemine güveni azaltmaktadır.
Daha etkili kaynak kullanımı, gıda endüstrisinde tasarruflar ve gıda güvenliği problemlerine zamanında çözüm bulur.
Yeni Pazar alanlarının oluşturulması ve ihracat kolaylıkları sağlar.


PAS:220:2008

PAS 220 ayrıntıları PRPs'nin yiyecek ve içecek üreticileri tarafından ve ISO22000 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu tasarım prosesin yerini küçültmek, ürünleri etkileyen potansiyel gıda güvenliği tehlikelerini azaltmak veya ortadan kaldırmak, ürün kontaminasyonu da dahil, gıda güvenlik tehlike seviyeleri ve ürün işleme ortamının garantiye alınması üzerine yoğunlaşmıştır.
PAS220 ISO22000 ile ilgili konuları ele alarak ve Global Gıda Güvenliği Girişimi(GFSI) gereksinimleri ile ISO22000 arasındaki boşlukları ilişkilendirerek birlikte çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. GFSI 2000 yılında "tüketiciye güvenli gıda dağıtımını sağlamak için sürekli gelişen gıda güvenliği yönetim sistemini" misyonuyla yola çıktı.
Gıda üretiminde genellikle gözden kaçırılan özellikle depo ihtiyaçları, yenileme çalışmaları, gıda koruması, canlılara karşı tetikte olma ve biyoterörizm gibi konuların önemli olduğuna dair bakışı koruyarak PAS220'nin yayınlanması büyük ölçüde ISO22000'ni güçlendirecek ve global gıda sağlık standartlarına uyum teşebbüslerini geliştirecektir.

1-Kapsam – Bütün gıda üreten kuruluşlara uygulanabilir.
2-Referans materyalleri(malzemeleri) , örnek teşkil edenler belirler.
3-19 terim ve tanımları ISO 9001’deki 82’yi ve ISO 22000’deki 17’yi düzeltmek için.
4-Kontaminasyonu kontrol ve önlemek için binaların inşası ve düzenlemesi.
5-Yerleşim ve çalışma alanlarının düzenlemesi.
6-Yan gereksinimler- su, hava, enerji - su kalitesi, onaylanmış kimyasallar ve havalandırma vs. kapsar.
7-Atıkların imhası – zararlı bileşikler veya atıklar için konteynerler, atık madde yönetimi, kanalizasyon ve drenaj.
8-Ekipmanların uygunluğu, temizliği ve bakımı , ekipmanların , işlenen gıdaya inert karakterde materyalden yapılmış olması gerektiğini tanımlar.
9-Satın alınan materyallerin yönetimi, tedarikçilerin seçimini ve alınan malların tertibini kapsar.
10-Çapraz kontaminasyonu önlemek için ölçümler ile ilgili bölüm, fiziksel, mikrobiyolojik ve allerjen kontaminasyonunu kapsar.
11-Temizlik ve sanitasyon.
12-Pestisit kontrolü, pestisit kontrol programları,girişi önleme,liman nakliyesi ve böcek bulaşması,görüntüleme ve tespit,ve imha konularını kapsar.
13-Personel hijyeni ve işçilerin kullandığı tesisler – dolaplar,tuvaletler,personel kantini ve belirlenen bölgeler.ayrıca kılık kıyafet, koruyucu kıyafetler, sağlık durumu, hastalık ve yaralanma, çalışanların temizliği, ve işleme ve de depo alanlarındaki davranışlarını da işaret eder.
14-Yeniden işleme, izlenebilirlik ve allerjen kontrolü bakımından prosesin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeniden ambalajlama da bir yeniden işleme materyali olarak ele alınmalıdır.
15-Ürün geri çağırma prosedürleri, anahtar bir irtibat listesi ve geri çağrılan ürünle benzer şartlar altında üretilmiş ürünlerin de izlenebilirliği gibi gereklilikleri içerir.
16-Depolama, temizlik, kuruluk, havalandırma, toz ve sıcaklık kontrolü, kimyasalların depolanması için ayrı depolama alanları, uygunsuz maddeler için belirli alanlar. FIFO/FEFO , araç bakım ve onarımı gibi depo uygulamaları.
17-Ürün bilgisi / müşteri bilinci – belirtilen kararların kolayca anlaşılması için bilginin tüketiciye nasıl sunulduğu.
18-Gıda koruması, biyolojik dikkat(ihtiyat) ve biyoterörizm – terörizm, izinsiz bilgi alımı, sabotaj ve erişim kontrollerine karşı eylemleri korumak için ölçümler.


TS-EN-ISO 13485:2003

TS-EN-ISO 13485:2003 standardı TS-EN-ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardadır.

Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra rekabette avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz üreticileri kalite yönetim sistemi gereklerine uymakta olduklarını da kanıtlamak durumundadır.

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir.

EN 46001 / ISO 13485 Yönetim Sistemi ISO 9000 Kalite Yönetim istemi gereklilikleri de dahil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için ek özel şartları içermektedir.
Bu Standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.
Tıbbi cihaz üreticilerinin Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösterebilmeleri birçok yasal engeli aşmalarına bağlıdır. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede bazı tip tibbi cihaz üreticilerinin ISO 13485 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmaları yasalarca zorunlu hale getirilmiştir.
TS-EN-ISO 13485:2003 standardı 13485’in son versiyonudur. ISO 9001:2000 proses yaklaşımı modelini esas almaktadır. ISO 13485:1996 ve 13488:1996 bu standardın proses yaklaşımını esas almayan eski modelleridir.

(ISO 13485:1996 : ISO 9001:1994’ ü,   ISO 13488:1996 : ISO 9002:1994’ ü esas alınmaktadır.)

 z Üreticileri için Kalite Sistemi hizmetleri

•    Genel Check-Up (Mevcut durumun analizi)
•    Süreçlerin belirlenmesi
•    Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
•    Proje Yöneticisi ve Ekibini belirlenmesi
•    ISO 13485 Standart eğitimi
•    İç kalite denetçiliği eğitimi
•    Doküman gözden geçirme


ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.
ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 27001 Kimi ilgilendirir?ISO/IEC 27001, dünyanın hangi Ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve BT sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir. 

ISO/IEC 27001, BT taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir, müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

ISO/IEC 27001 İle ilgili Terim ve KavramlarBilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçası.


Risk analizi: Kaynakları belirlemek ve riski tahmin etmek amacıyla bilginin sistematik kullanımı.

Risk değerlendirme: Risk analizi ve risk derecelendirmesini kapsayan tüm proses.

Risk derecelendirme: Riskin önemini tayin etmek amacıyla tahmin edilen riskin verilen risk kriterleri ile karşılaştırılması prosesi.

Risk yönetimi: Bir kuruluşu risk ile ilgili olarak kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılan koordineli faaliyetler.

Risk işleme: Riski değiştirmek için alınması gerekli önlemlerin seçilmesi ve uygulanması prosesi.

Uygulanabilirlik bildirgesi: Kuruluşun BGYS'si ile ilgili ve uygulanabilir kontrol amaçlarını ve kontrolleri açıklayan dokümante edilmiş bildir.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları
           


•   Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.

•   Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metodlarını belirler ve uygulayarak korur.

•   İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.

•   İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
 Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.

•   Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir. Yasal takipleri önler.


ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Uluslar arası alanda yönetim şeklinizin kalite standartlarına uygun olmasını sağlayan sistemsel yaklaşımdır. Özellikle kurumsallaşma hedefi olan firmalara zemin hazırlayan, müşteri memnuniyetini temel alarak, kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirmeyi, “Yaptığını Yaz, Yazdığını Yap” sloganıyla, toplam kalite sistemini kurmak ve uygulamaktır.


ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevreye ve insan sağlığına zarar verici madde ya da hammaddelerin yerine, ürünün kullanılma süresi boyunca, zararlı etkilerden arındırılmasını hedefleyen ve bu konuda tüketicinin bilinçlenmesini sağlayan sistemdir.


OHSAS 45001:2018 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını en aza indirmeyi amaçlayan bir sistemdir. İş güvenliği ile ilgili şartları yerine getirmek isteyen tüm firmalarda, sistemin rahatlıkla kurulmasını sağlar.


ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM STANDARDI

ISO 22000, diğer HACCP standartları gibi, gıda zincirindeki potansiyel tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi için ön koşul programlarına ek olarak tehlike analizi yapıldıktan sonra kritik kontrol noktalarının belirlenmesini ve izlenmesini, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesini içermektedir. Böylelikle son ürünlerdeki gıda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.


ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.
ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.
ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.


ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Tüm müştrilerin sizden memnun olduğunu anket ve istatistiki analizlerle ölçümleyen, müşteri ile ilgili yasal zorunlulukları kapsayan yönetim sistemidir.


CE ÜRÜN BELGELENDİRME

Tüm yasal süreçlerde, ithalat ve ihracatta ki yasal zorunlulukları karşılayan, doğaya, hayvana ve insana, yapılan testlerle ıspatlayan ürün belgelendirme sistemidir.
Hizmetlerimiz içinde tüm özel yönetim sistemleri, eğitimler ve danışmanlık sistemleri mevcuttur.


ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de "Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği" yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre; tesisler Enerji Verimliliği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusunda denetlenecek ve gerekli durumlarda idari yaptırımlar uygulanacak.


Denetimler Kimleri Kapsıyor?

Enerji Verimliliği Kanununca yükümlülüğü bulunan tüzel kişileri kapsamaktadır. Başta, 20.000 m2 üzeri Ticari Binalar, 1.000 TEP üzeri yıllık enerji tüketimi Endüstriyel İşletmeler, 10.000 m2 üzeri Kamu Binaları kapsama girmektedir. Ayrıca Enerji Kimlik Belgesi konusunda 50 m2 üzeri tüm binalar kapsama girmektedir.
ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ enerji yönetimindeki mevcut ulusal ve yerel standartların üzerine inşa edilmiş en son ve en iyi uygulamaları temsil eder. ISO 9001- Kalite Yönetimi, ISO 14001-Çevre Yönetimi ve BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi standartları ile uyumlu şekilde tasarlanmıştır
Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ temelli bir sistemin uygulanması fayda sağlayabilir. ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ büyüklüğü, sektörü ya da coğrafik konumu ne olursa olsun her kuruluş için uygundur.


TS ISO 39001 YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standardı; yol trafik sistemi ile etkileşimde olan kamu ve özel kuruluşların etki edebileceği yol trafik çarpışmalarına bağlı ölümleri ve ciddi yaralanmaları azaltmak, riskleri yöneterek azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olarak yol trafik güvenliği yönetim sistemi şartlarını ortaya koymaktadır.
Karayollarında maddi ve manevi kayıpların azaltılabilmesi için eğitim, denetim, karayolu yapım ve acil yardım olmak üzere ilgili tüm faktörleri ele almakta, sivil toplum işbirliğini ve ülke genelinde trafik güvenliğine dair farkındalık oluşturucu faaliyetleri düzenleyerek toplum gelişimine katkıda bulunmaktadır.
Bu standard, maddi ve manevi hasara yol açabilecek kazalarla ilgili olarak, toplumsal güvenlik risklerinin yönetilmesine odaklanmakta olup, kuruluşların, karayolu yol trafik güvenliği yönetim sistemini kurmasını, uygulamasını, geliştirmesini, politika ve stratejilerini belirlemesini, taahhütlerini yerine getirmesini, toplumsal duyarlılığının arttırılarak farkındalık yaratılmasını, trafik kültürünün geliştirilmesini, denetim süreçlerine destek sağlanmasını, sistem performansının geliştirilmesini, uluslararası şartlara uyulmasını sağlamakta ve karayolları trafik sistemi ile ilişkili kamu ve özel kuruluşları hedef almaktadır.


TS ISO 39001 YTG YÖNETİM SİSTEMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

• Karayolu yapımı ve bakımı yapan kuruluşlar
• Karayolu tasarımı yapan kuruluşlar
• Karayolu şebekesini kullanan kuruluşlar (karayolu seyahat firmaları, kargo/kurye/taşımacılık şirketleri, yakıt taşıma ve dağıtım
şirketleri, servisler, satış pazarlama şirketleri, personeli karayolunda seyahat eden kuruluşlar) • Kamu kurumları (yasa uygulayıcılar, yerel yönetimler)
tarafından uygulanabilmektedir.


ISO 37001:2016 YOLSUZLUKLA MÜCADELE STANDARDI

ISO 37001:2016, yolsuzluk karşıtı bir yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gereksinimleri belirtir ve rehberlik eder. Sistem bağımsız olabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir. ISO 37001:2016, kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak aşağıdakileri ele almaktadır:
Kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerde yolsuzluk;
Örgüt tarafından yolsuzluk;
Örgüt adına çalışan veya yararlanıcı kuruluş personeli tarafından yolsuzluk;
Örgütün iş ortakları tarafından örgütün adına hareket eden veya yararına olan yolsuzluk;
Kuruluşun rüşvetçiliği;
Örgütün faaliyetleri ile ilgili olarak örgütün personelinin yolsuzluğu;
Kuruluşun iş ortaklarıyla ilgili olarak örgütün faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk;
Doğrudan ve dolaylı yolsuzluk (Örneğin; Üçüncü bir taraf aracılığıyla veya üçüncü bir taraf tarafından teklif edilen veya kabul edilen bir yolsuzluk).
ISO 37001:2016 sadece yolsuzluk için geçerlidir. Bir organizasyona yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve bunlara tepki vermesine ve faaliyetlerine uygulanacak yolsuzluk karşıtı yasalara ve gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yönetim sistemi için şartları belirler ve rehberlik eder.
Amaçları nelerdir?
ISO 37001’e dayalı bir rüşvetle mücadele yönetim sistemi (ARYS), organizasyonunuzda, meydana gelebilecek herhangi bir rüşvetle ilgili olarak (yasaklayan, önleyen, tespit eden, raporlayan ve ele alan) bir çerçeve sağlayacaktır. Bu süreçte ulusal yasaları, yönetmelikleri ve uluslararası tanınmış en iyi uygulamaların gereklerini dikkate alır.


SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.


ISO 27701 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YÖNETİM SİSTEMİ

Kişisel verilerin korunması kanununa istinaden geliştirilmiş, verilerin korunması ve üçüncü istemsiz kişilerin eline geçmemesi için geliştirilmiş, ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sisteminden farklı prosesleri yöneten önemli bir standarttır.